PUQ Mautic Skip to main content

Polityka Prywatności

Polityka prywatności

Weszła w życie od 01.03.2021 r.

Niniejszy dokument „Polityka prywatności” (zwana dalej „Polityką”) przedstawia zasady wykorzystywania przez PUQ sp. z O.O.  (dalej PUQ) danych osobowych użytkownika.
 Zaznaczając pole „Zgadzam się”, któremu towarzyszy link do niniejszej Polityki, (zwany dalej również Użytkownikiem) dobrowolnie, z własnej woli i w swoim interesie wyrażasz zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych w sposób i na warunkach określonych w niniejszej Polityce.

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka stanowi integralną część regulaminów dostępnych w Panelu Klienta pod adresem: https://crm.puq.pl/knowledgebase/2/Dokumenty, a także innych zawartych umów z Użytkownikiem, gdy jest to wyraźnie przewidziane w ich warunkach. Tym samym zawierając Umowę i określone umowy w sposób w niej ustalony, w tym korzystanie z usług, akceptujesz w całości warunki niniejszej Polityki.
 2. Metody przetwarzania Danych Osobowych obejmują wszelkie działania (operacje) lub kombinację działań (operacji), w tym gromadzenie, rejestrowanie, systematyzowanie, przechowywanie, wyjaśnianie (aktualizacja, zmiana), wydobywanie, wykorzystywanie, przekazywanie (dystrybucja, udostępnianie, dostęp), depersonalizacja, blokowanie, usuwanie, niszczenie w celach określonych w niniejszej Polityce przy użyciu narzędzi automatyzacji lub bez użycia takich narzędzi według uznania Portalu.
 3. W niniejszej Polityce posłużono się terminami i definicjami przewidzianymi w Umowie, a także z innymi umowami zawartymi z Użytkownikiem, chyba że niniejsza Polityka stanowi inaczej lub wynika z jej istoty. W pozostałych przypadkach interpretacja terminu użytego w Polityce dokonywana jest zgodnie z obowiązującym prawem, zwyczajami biznesowymi lub doktryną naukową.

 

§2 Informacje osobiste

 1. Dane osobowe w niniejszej Polityce oznaczają:
  1. Informacje, które Użytkownik podaje o sobie samodzielnie podczas rejestracji lub autoryzacji, a także w procesie dalszego korzystania z Panelu Klienta i/lub Usługi, w tym dane osobowe Użytkownika.
  2. Dane przekazywane automatycznie, w zależności od ustawień oprogramowania Użytkownika, w formie bezosobowej.
 2. PUQ ma prawo określić wymagania dotyczące składu Danych Osobowych Użytkownika, które należy podać w celu korzystania z Panelu Klienta i opartej na niej Usługi. Jeżeli pewne informacje nie są oznaczone przez PUQ jako obowiązkowe, ich podanie lub ujawnienie jest dokonywane przez Użytkownika według własnego uznania.
 3. Podczas rejestracji Użytkownik musi podać nazwę konta (login), adres e-mail oraz hasło. Podczas rejestracji PUQ tworzy unikalny identyfikator dla każdego Użytkownika (user_id). Identyfikator użytkownika jest powiązany z informacjami o profilu użytkownika. W celu zawarcia Umów Użytkownik może podać również następujące dane osobowe o sobie: imię i nazwisko, stanowisko, numer telefonu, NIP, KRS, adres rejestracyjny i adres pocztowy takiej organizacji, firmowy numer telefonu, rachunek bieżący, nazwa banku obsługującego, jego konto korespondencyjne mogą być dodatkowo zapewnione. Podane informacje o organizacji nie dotyczą danych osobowych.
 4. PUQ nie sprawdza poprawności podanych Danych osobowych oraz czy Użytkownik posiada niezbędną zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z niniejszą Polityką, wierząc, że działa w dobrej wierze, rozważnie i dokłada wszelkich starań, aby takie informacje były aktualne oraz uzyskali wszelkie niezbędne zgody podmiotów danych osobowych.
 5. PUQ zbiera i przechowuje dane o działaniach Użytkownika w Serwisie za pomocą plików dziennika. W przypadku wykonywania czynności przez uprawnionego Użytkownika informacja taka jest kojarzona z identyfikatorem Użytkownika.
 6. Użytkownik rozumie i akceptuje możliwość korzystania w Panelu Klienta z oprogramowania firm trzecich, w wyniku czego osoby te mogą odbierać i przesyłać dane, o których mowa w paragrafie §2.1.b, w formie bezosobowej.
   Określone oprogramowanie strony trzeciej obejmuje:
  1. analityczne systemy zbierania danych: Google Analytics.
  2. narzędzia analityczne sieci społecznościowych: Facebook, Google;
  3. systemy reklamowe: Google DoubleClick for Publishers (DFP), Google Adsense, Criteo.
 7. Skład i warunki gromadzenia zanonimizowanych danych za pomocą oprogramowania stron trzecich są określane bezpośrednio przez ich właścicieli praw autorskich i mogą obejmować:
  1. dane przeglądarki (typ, wersja, plik cookie);
  2. dane systemu operacyjnego (typ, wersja, rozdzielczość ekranu);
  3. żądane dane (czas, źródło skierowania, adres IP).
  4. inne zanonimizowane dane o działaniach Użytkownika w Aplikacji.
 8. W ramach świadczenia niektórych rodzajów usług PUQ może zapewnić Użytkownikom możliwość samodzielnego umieszczania na oddzielnych stronach Serwisu oprogramowania służącego do gromadzenia i przetwarzania zanonimizowanych danych, analogicznego do określonego w paragrafie §2.6. niniejszej Polityki, dzięki czemu Użytkownicy mogą otrzymać dane, o których mowa w paragrafie §2.1.b, w formie bezosobowej. Skład i warunki gromadzenia zanonimizowanych danych w tym przypadku określa Użytkownik, który umieścił oprogramowanie do gromadzenia i przetwarzania zanonimizowanych danych, ale nie może kolidować z niniejszą Polityką.
 9. PUQ nie ponosi odpowiedzialności za procedurę wykorzystywania Danych Osobowych Użytkownika przez osoby trzecie, z którymi Użytkownik współdziała w ramach korzystania z Panelu Klienta i/lub Usługi.

 

§3 Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 1. Podstawy prawne, na których PUQ wykorzystuje dane osobowe, obejmują:
  1. Przetwarzanie danych osobowych, gdy Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  2. Przetwarzanie Danych Osobowych, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik;
  3. Przetwarzanie Danych Osobowych, gdy jest to niezbędne do zawarcia umowy z Użytkownikiem;
  4. Przetwarzanie Danych Osobowych, które jest niezbędne do wypełniania obowiązków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§4 Zasady dotyczące dzieci

 1. PUQ nie zbiera celowo danych osobowych od dzieci poniżej 18 roku życia, nie żąda ich i nie zezwala im na korzystanie z Panelu Klienta. Osobom poniżej 18 roku życia nie wolno podawać danych osobowych, w tym imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu i adresu e-mail. Jeśli PUQ dowie się, że informacje zostały otrzymane od dziecka w wieku poniżej 18 lat, PUQ natychmiast usunie takie informacje. Jeśli uważasz, że mogliśmy uzyskać jakiekolwiek informacje od dziecka poniżej 18 roku życia lub o nim, skontaktuj się z nami pod adresem biuro@puq.pl

 

§5 Cele przetwarzania danych osobowych

 1. PUQ prowadzi przetwarzanie, w tym gromadzenie i przechowywanie tych Danych osobowych, które są niezbędne do zawarcia i wykonywania umów z Użytkownikiem, a także udostępnia publicznie przez Użytkownika poprzez wypełnienie profilu i dokonanie ustawień w Panelu Klienta.
 2. PUQ ma prawo wykorzystywać dane osobowe w następujących celach:
  1. Wdrożenie funkcjonalności Usługi polegającej na tworzeniu i wyświetlaniu profilu Użytkownika w Panelu Klienta. PUQ przechowuje, organizuje i wyświetla w panelu profile Użytkowników zawierające Dane osobowe, które Użytkownicy udostępnili publicznie.
  2. Zawieranie umów o korzystanie z Panelu Klienta i Usługi; Zawarcie Umowy odbywa się na odległość poprzez wymianę dokumentów elektronicznych, które są podpisywane prostym podpisem elektronicznym. W takim przypadku rolę klucza prostego podpisu elektronicznego Użytkownika może pełnić para login - hasło lub jego adres e-mail. Dlatego są wymagane podczas rejestracji.
  3. Wypełnienie zobowiązań wynikających z zawartych umów, w tym zapewnienie Użytkownikowi dostępu do Panelu Klienta i Usługi; Wnioski o udostępnienie Usługi/Portalu przyjmowane są za pośrednictwem Panelu Klienta oraz poczty elektronicznej.
  4. Identyfikacja użytkownika w ramach wypełniania zobowiązań wynikających z zawartych z nim umów; Konto osobiste Użytkownika jest powiązane z loginem-hasłem Użytkownika i adresem e-mail.
  5. Zapewnienie wsparcia technicznego w związku z korzystaniem z Panelu Klienta i Usługi; Zgłoszenia do pomocy technicznej są przyjmowane za pomocą oprogramowania aplikacji i poczty e-mail.
  6. Zapewnienie komunikacji z Użytkownikiem w celu świadczenia usług informacyjnych i poprawy jakości Usługi w ramach zawieranych Umów, w tym poprzez powiadomienie z udziałem osób trzecich; Komunikacja z Użytkownikiem odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub numeru telefonu subskrybenta podanego przez Użytkownika podczas rejestracji lub w trakcie korzystania z Panelu Klienta i/lub Usługi.
  7. Wykorzystywanie zanonimizowanych danych do kierowania reklam i/lub materiałów informacyjnych według wieku, płci i innych cech.
  8. Prowadzenie badań marketingowych, statystycznych i innych na podstawie zanonimizowanych danych. Dane z podanych w punkcie 2.7. systemy gromadzenia danych w formie zanonimizowanej są zbierane i analizowane w celu ustalenia, ile czasu Użytkownicy spędzają w różnych sekcjach Panelu Klienta, jakie są ich zainteresowania i preferencje.
  9. Zgodność z wymogami prawnymi. Jako organizator rozpowszechniania informacji w Internecie, PUQ przechowuje informacje o faktach odbioru, transmisji, dostarczania i (lub) przetwarzania pisemnych tekstów, obrazów, dźwięków, wideo lub innych wiadomości elektronicznych internautów oraz informacje o tych użytkownikach, przez okres wymagany prawem od zakończenia realizacji tych działań.

 

§6 Prawa użytkownika w odniesieniu do danych osobowych

 1. Jeżeli przewidują to obowiązujące przepisy prawa, Użytkownik ma prawo do:
  1. informacji o zbieraniu i wykorzystywaniu jego danych osobowych;
  2. uzyskania dostępu do swoich danych osobowych i poprawienia ich, jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. zabronić przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli ich dokładność jest kwestionowana, przetwarzanie odbywa się niezgodnie z prawem, a także w przypadkach, gdy PUQ nie potrzebuje już danych osobowych do celów, w których były przetwarzane przez PUQ;
  4. sprzeciwu dotyczącego przetwarzania jego danych osobowych, a także zakazania ich przetwarzania w przypadkach, gdy PUQ przetwarzał je w ramach wykonywania zadań w interesie publicznym lub w swoim własnym prawnie uzasadnionym interesie i nie ma konieczności ich dalszego przetwarzania;
  5. cofnięcia w dowolnym momencie zgody, którą wyraził na przetwarzanie jego danych osobowych. W przypadku cofnięcia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych, takie cofnięcie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego PUQ dokonał na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  6. żądać usunięcia swoich danych osobowych w następujących przypadkach:
   1. gdy nie dotyczą już celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
   2. gdy zgoda zostanie wycofana, a PUQ nie ma podstaw do dalszego przetwarzania;
   3. gdy istnieją zastrzeżenia co do dalszego przetwarzania ze względu na społecznie użyteczne lub uzasadnione interesy PUQ i nie ma obowiązkowej potrzeby dalszego przetwarzania;
   4. gdy dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  7. nie podlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, która wywołuje dla Użytkownika istotne skutki prawne lub wpływa w podobny sposób, chyba że istnieje podstawa prawna do dalszego przetwarzania;
  8. otrzymywać dane osobowe w ustrukturyzowanej, powszechnie używanej i nadającej się do odczytu maszynowego formie, aby móc przesyłać dane, w przypadkach, gdy PUQ przetwarza przekazane dane osobowe w sposób zautomatyzowany.
 2. Prawa te można zrealizować korzystając z narzędzi, które PUQ oferuje w Panelu Klienta lub wysyłając specjalne zapytanie do PUQ w sposób opisany poniżej. PUQ niezwłocznie odpowie na wszelkie takie żądania zgodnie z obowiązującym prawem. W niektórych przypadkach PUQ może poprosić Użytkownika o przejście przez procedurę identyfikacji przed przetworzeniem żądania. Użytkownik ma prawo skontaktować się z właściwym organem nadzorczym w swojej jurysdykcji, jeśli odpowiedź PUQ go nie zadowoli.

 

§7 Przechowywanie danych osobowych

 1. Wszystkie zebrane Dane Osobowe są przechowywane tylko przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane lub przez okres dozwolony lub wymagany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. PUQ okresowo sprawdza systemy przetwarzania danych pod kątem aktualności celów gromadzenia i przetwarzania danych osobowych użytkowników. To ustalenie opiera się na szeregu czynników, które obejmują między innymi: czy Użytkownik utrzymuje relacje z PUQ, czy PUQ spełnił żądania Użytkownika (w tym wszelkie dodatkowe zadania), czy istnieje stosunek umowny między Użytkownik i PUQ oraz czy istnieją umowne lub prawne podstawy do dalszego przechowywania danych osobowych Użytkownika.
 2. W celu poprawy jakości Usługi oraz zapewnienia możliwości ochrony prawnej PUQ ma prawo do przechowywania plików dziennika dotyczących czynności wykonywanych przez Użytkownika w ramach korzystania z Panelu Klienta i/lub Usługi, a także w związku z zawarciem i wykonaniem Umowy oraz innych umów przez Użytkownika z jego strony, przez 1 (jeden) rok od dnia ich zlecenia.

 

§8 Wymagania dotyczące ochrony danych osobowych

 1. PUQ przechowuje Dane Osobowe i zapewnia ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem i rozpowszechnianiem zgodnie z wewnętrznymi zasadami i regulacjami.
 2. W odniesieniu do Danych Osobowych Użytkownika zachowana jest ich poufność, z wyjątkiem publicznie dostępnych informacji (punkt 2.4. Niniejszej Polityki) oraz innych przypadków, w których technologia Panelu Klienta lub Usługi świadczona na ich podstawie lub ustawienia oprogramowania używane przez Użytkownika zapewniają otwartą wymianę informacji z innymi Użytkownikami Panelu Klienta lub z użytkownikami Internetu.

 

§9 Przekazywanie danych osobowych

 1. PUQ ma prawo do przekazywania danych osobowych stronom trzecim w następujących przypadkach:
  1. Użytkownik wyraził zgodę na takie działania, w tym w przypadkach, gdy Użytkownik stosuje ustawienia używanego oprogramowania, które nie ograniczają przekazywania określonych informacji;
  2. przeniesienie jest niezbędne w ramach korzystania przez Użytkownika z funkcjonalności Panelu Klienta i/lub specyfiki opartej na niej Usługi;
  3. w związku z przekazaniem Panelu Klienta w posiadanie, użytkowaniem lub majątkiem takiej osoby trzeciej, w tym cesją praw wynikających z umów zawartych z Użytkownikiem na rzecz takiej osoby trzeciej;
  4. na wniosek sądu lub innego uprawnionego organu państwowego w trybie określonym w ustawie;
  5. w celu ochrony praw i uzasadnionych interesów PUQ w związku z naruszeniem umów zawartych z Użytkownikiem.

 

§10 Modyfikacja i usuwanie danych osobowych

 1. Użytkownik ma prawo w każdej chwili samodzielnie edytować dane osobowe podane przez niego podczas rejestracji lub autoryzacji na swoim Koncie Osobistym.
 2. Użytkownik ma prawo usunąć własne konto lub skorzystać z prawa do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych poprzez wysłanie do PUQ żądania usunięcia konta na adres biuro@puq.pl

 

§11 Zmiany w Polityce prywatności

 1. Niniejsza Polityka może zostać zmieniona lub wypowiedziana przez PUQ jednostronnie bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika. Nowa wersja Polityki wchodzi w życie z chwilą umieszczenia jej w Serwisie PUQ.
 2. Aktualna wersja Polityki znajduje się na Stronie PUQ w Internecie pod adresem: https://crm.puq.pl/knowledgebase/2/Dokumenty