PUQ Mautic Skip to main content

Polityka Prywatności usług Prywatnych

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Usługi PUQ sp. z o.o. („Usługa”)

 

 1. W celu świadczenia Usługi PUQ przetwarza następujące dane („Dane”):
  1. dane Klienta: imię i nazwisko lub nazwa Klienta, adres, dane osób kontaktowych, ich adresy poczty elektronicznej i numery telefonów, informacje o płatnościach,
  2. dane konta Usługi: imię i nazwisko Klienta bądź jego pracowników, adresy email skojarzone z kontem oraz używane w ramach wykorzystywania Usługi, numer telefonu wykorzystywany do świadczenia Usługi, dane teleadresowe i adresy email osób, którym udostępniono dane przechowywane na koncie Usługi, adresy komputerów, za pomocą których jest świadczona Usługa bądź wykorzystywanych przez Klienta do korzystania z Usługi, 
  3. dane statystyczne: informacje techniczne odnośnie czynności wykonywanych na koncie, historię plików oraz dane o ruchu sieciowym generowanym przez konto Usługi, 
  4. dane o urządzeniach: adresy IP urządzeń, dane o przeglądarkach internetowych, pliki cookie, protokoły komunikacyjne, a także znaczniki oraz dane o ruchu sieciowym generowanym przy korzystaniu z Usługi, 
  5. dane przechowywane na koncie Usługi: pliki, wiadomości, komentarze, zdjęcia oraz powiązane z nimi informacje, a także dane związane z udostępnianiem danych przechowywanych na koncie Usługi osobom trzecim.
 2. Klient może udostępniać Dane innym podmiotom na zasadach ustalonych z tymi podmiotami, bez udziału i z wyłączeniem odpowiedzialności PUQ, w szczególności w celu udostępnienia treści przechowywanych na koncie Usługi.
 3. PUQ ma prawo udostępnić Dane określone w lit. a-d osobom trzecim, jeżeli takie udostępnienie jest konieczne w celu zachowania zgodności z prawem, zapobiegania oszustwom i nadużyciom wobec PUQ, innych użytkowników, bądź ochrony praw własności.
 4. PUQ ma prawo i obowiązek udostępnić Dane w przypadkach wynikających z przepisów prawa.
 5. Dane przechowywane są wyłącznie przez okres świadczenia Usługi na rzecz Klienta, z zastrzeżeniem ustępu 6 - 8. W przypadku usunięcia konta PUQ usuwa również wszelkie dane przechowywane za pomocą usuniętego konta.
 6. Postanowienia ustępu 5 nie mają zastosowania do sytuacji, kiedy zabezpieczenie Danych jest wymagane w celu zachowania zgodności z przepisami prawa, na wniosek uprawnionych organów Państwa lub na podstawie indywidualnych umów z Klientami
 7. Niezależnie od postanowień ustępu 5, Dane przechowywane są przez PUQ okres przechowywania kopii zapasowych za ostatni okres, w którym Usługa była świadczona na rzecz Klienta.
 8. Dane określone w lit. a przechowywane są przez okres wymagany przez przepisy prawa, nie krótszy niż 6 lat od końca roku, w którym nastąpiło zakończenie świadczenia Usługi na rzecz Klienta.
 9. PUQ dokłada starań, aby stale zwiększać bezpieczeństwo świadczenia Usługi.
 10. Aktualna wersja Polityki Prywatności dostępna jest na stronie internetowej PUQ (https://crm.puq.pl/knowledgebase/2/Dokumenty). Zmiany w Polityce Prywatności dokonywane będą poprzez publikację nowej wersji na stronie internetowej.