PUQ Mautic Skip to main content

Umowa usługa Prywatna

UMOWA na świadczenie Usługi Prywatnej

 

Niniejsza umowa (dalej “Umowa”) została zawarta dnia ………………. w Warszawie pomiędzy:

PUQ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-378) przy ul. Stefana Jaracza 2/503, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000857953, NIP: 5252834345, REGON: 38693602400000, która to dalej w niniejszym regulaminie zwana jest „PUQ”.

 

oraz

……………., z siedzibą w Warszawie, ul. ………., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy … Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 00000……., REGON ………….., NIP ……………., zwaną dalej „Klientem”.

 

 1. PUQ i Klient zawierają umowę na świadczenie usługi PUQ, zwanej dalej „Usługą”.
 2. Usługa świadczona będzie na zasadach określonych w Regulaminie Usługi PUQ, zwanym dalej Regulaminem. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest na stronie https://crm.puq.pl/knowledgebase/2/Dokumenty
 3. Usługa świadczona będzie w domenie klienta ………..pl.
 4. Wielkość powierzchni dyskowej udostępnionej Klientowi wynosi …....GB.
 5. Cena za usługę wynosi:
  1. abonament miesięczny - ... PLN,
  2. jednorazowej opłata instalacyjna - … PLN,
  3. jedna godzina usług dodatkowych - … PLN.
 6. Ceny ustalone w ustępie poprzedzającym są cenami netto. Przy wystawianiu faktury zostanie do nich doliczony podatek VAT w aktualnie obowiązującej wysokości.
 7. Klient dokonywał będzie płatności abonamentu miesięcznego w cyklu miesięcznym.
 8. Faktury przesyłane będą na adres ………….
 9. Adresy do korespondencji:
  1. dla Klienta: ………………………..;
  2. dla PUQ: […]
 10. Klient potwierdza, że zapoznał się i akceptuje:
  1. Regulamin stanowiący załącznik do umowy,
  2. Politykę Prywatności, stanowiącą załącznik do umowy.
 11. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla PUQi Klienta.

 

PUQ

Klient

 

 

 

………………………………..

………………………………..