Skip to main content

Recently Updated Pages

Adding a document

Documents can be added in several ways: We can use the bulk upload option and upload a few or a ...

Dodawanie dokumentu

Dokumenty można dodawać na kilka sposobów: Możemy skorzystać z opcji masowego wgrania i wgrać ki...

Edycja zobowiązania

Aby wyświetlić listę wszystkich zobowiązań, przejdź do menu "Zobowiązania" i kliknij "Lista zobow...

Information contained in the counterparty's profile.

The counterparty profile contains information such as: Number of invoices Number of active comm...

Informacje zawarte w profilu kontrahenta.

Profil kontrahenta zawiera informacje takie jak: Liczba faktur Liczba aktywnych zobowiązań Inf...

Edit counterparty

To view a list of all contractors, go to the "Counterparties" menu and click "List counterparties...

Edycja kontrahenta

Aby wyświetlić listę wszystkich kontrahentów, przejdź do menu "Kontrahenci" i kliknij "Lista kont...

Add counterparty

To add a counterparty go to the menu item "Counterparties" and click on "Add counterparty". Af...

Dodawanie kontrahenta

Aby dodać kontrahenta przejdź do pozycji menu Kontrahenci i kliknij pozycję Dodaj kontrahenta. ...

Configuration of module parameters

In the WHMCS administrator panel, browse to: System Settings -> Addons Modules -> Commitments fo...

Requirements

Installed and correctly configured WHMCS Module tested on WHMCS 8.1 version NextCloud server ac...

Wymagania

  Zainstalowany i poprawnie skonfigurowany WHMCS Moduł testowany na wersji WHMCS 8.1 Konto ser...

Opis i definicje.

Cel projektu Projekt powstał z potrzeby zaplanowania, sklasyfikowania, uporządkowania i raportow...

Adding a commitment

To add a liability, go to the "Commitments" menu item and click "Add commitment". After comple...

Edit the commitment

To view a list of all obligations, go to the "Commitments" menu and click "List of commitments". ...

Sync/Full Sync

Full synchronization means that all invoices of the selected system will be completely synchroniz...

Reindex commitment dates

A commitment in the system has parameters such as a start date, end date,  indefinite period. Th...

Reindex agreements dates

In the system, the parameters of the contract, such as Commitment Date, Expiry Date, Notice Perio...

Synchronization income invoices

Income invoices are automatically synchronized during each daily WHMCS crontab job. For the purp...

Aktywacja

W panelu administratora systemu WHMCS przejrzeć do: System Settings -> Addons Modules Aktywuj m...